Reklamační řád

Záruka a reklamační lhůta

 1. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně, nejdéle do 30 dnů. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 2. Záruka na zboží je poskytnuta po dobu 2 let. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím.


Podstatné porušení smlouvy

 1. Podstatné porušení smlouvy je prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal.
 2. Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)
  • odstranění vady opravou věci
  • přiměřená sleva z kupní ceny
  • odstoupení kupujícího od smlouvy

Nepodstatné porušení smlouvy

 1. Nepodstatné porušení smlouvy je takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy.
 2. Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady opravou
  • přiměřená sleva z kupní ceny


Postup při reklamaci

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět při včasné kontrole a dostatečné péči. Další užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a může být důvodem k odmítnutí reklamace.
 2. Reklamované zboží musí být kompletní a čisté.
 3. Při reklamaci je nutno prokázat nákup zboží u prodávajícího (kopie dokladu o nákupu, faktura).
 4. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, která má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením a nedodržením obecných zásad zacházení s věcí. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel se vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 5. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení - reklamační protokol, kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). Při reklamaci uplatněné přepravní službou prodávající vystaví potvrzení (reklamační protokol) na email zákazníka.
 6. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující vždy práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více).
 7. Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.
 8. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Adresa pro zasílání reklamací

 1. Hudební nástroje Břeclav
  Provozovna: Na Zahradách 3369/2B
  690 02 Břeclav
 2. Zboží zasílá kupující pouze na uvedenou adresu, jinde nebude převzato. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku zašle prodávající na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána.
 3. V případě, že zboží bude kupující zasílat poštou, je třeba, aby vyplnil reklamační protokol důvod reklamace a co nejpodrobnější popis vzniklé vady. Stejné informace kupující zašle zároveň na adresu hudebniny-breclav@seznam.cz.